INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
  1. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Spółka Semaco Invest Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 9/6, 30-715 Kraków, Numer KRS: 0000979427, kapitał zakładowy: 20 756 550,00 zł wpłacony w całości.
  2. Kontakt z Administratorem może być prowadzony telefonicznie (+48 12 290 53 06), mailowo (biuro@semaco-ig.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej (http://www.semaco-ig.pl). Możliwe jest również skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem innych formularzy kontaktowych znajdujących się na stronach internetowych poszczególnych inwestycji.
  3. Administrator nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszystkimi sprawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych zajmuję się osobiście, wyznaczając do tego wyspecjalizowaną osobę.
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność zawarcia i wykonania umowy lub konieczność podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem takiej umowy [art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)]. Inną podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sytuacja, gdy staje się to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora [art. 6 ust 1 lit. f RODO]. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pani/Pana uzasadnione prawa i interesy. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji reklamowych np. w związku z wykorzystywaniem plików „cookies”, to wówczas taka zgoda będzie podstawą przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane przetwarzane są dla celów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych i będą przetwarzane przez czas trwania ww. umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane maksymalnie przez okres 6 lat od zrealizowania umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji ww. umowy. 
  6. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak: podmioty świadczące usługi prawne, notarialne, finansowe, budowlane lub zarządu nieruchomości oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.
  7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli będą przetwarzane w celu innym niż wskazane powyżej lub zniknie podstawa do ich dalszego przetwarzania), ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zajdą okoliczności umożliwiające żądanie usunięcia danych, jednakże Administrator się na to nie zdecyduje), prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych osobowych potrzebnych do celów realizacji Umowy i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (formularz skargi dostępny jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
  8. Podanie Pani/Pana danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany oraz nie ulegają profilowaniu.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie Pani/Panu usług lub przedstawienie oferty lub informacji. 

 
Zadzwoń Napisz